Νέα

Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ελαιουργείων (ΠΑ.Σ.ΕΛ.), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής, για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του Έργου «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ - ΔΗΜΗΤΡΑ»» με κωδ. MIS 5035226.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 «Ενέργειες συντονισμού, διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης της Πράξης» της Πράξης : «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ)» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 1980/395/Α3/06-04-2020 της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ και έχει λάβει κωδικό MIS 5035226. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά στην υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Συντονισμού και Διαχείρισης» της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ - ΔΗΜΗΤΡΑ» με κωδ. MIS 5035226 το οποίο αφορά στην υλοποίηση δράσεων συντονισμού, διαχείρισης και παρακολούθησης υλοποίησης της Πράξης

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 102.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 82.741,94€ ΦΠΑ: 19.858,06€€).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, είναι υποχρεωτική η καταβολή Εγγύησης Συμμετοχής ποσού Χιλίων Εξακοσίων Πενήντα Τέσσερα ευρώ (1.654,00€).

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 106209

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του συστήματος, στην οποία οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 12/03/2021 και ώρα 10:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , την 16/03/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Προκήρυξη

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ

Εντυπο Υπέυθυνης Δήλωσης ΤΕΥΔ

Προκήρυξη-Διακήρυξη Συμβούλου ΠΑΣΕΛ ΑΔΑΜ